ประวัติความเป็นมาของบริษัทสี่เลนซ์ทัวร์

บริษัท ซีที กรุ๊ป โบรคเกอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือที่รู้จักกันในนามของ สี่เลนซ์ทัวร์ นั่นเอง ตั้งอยู่เลขที่ 131/6 ถนนพหลโยธิน สี่แยกแม่กรณ์ หมู่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 บริษัทก่อตั้งเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ทะเบียนเลขที่ 0575537001298 ( เดิมเลขที่ บอจ. ชร. 598 ) ใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ 21/00252 โดยประธานบริษัท คุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารงาน มีทุนจดทะเบียนเป็นเงินสด จำนวน 1 ล้านบาท และสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ในปัจจุบัน ( ปี พ.ศ. 2549 ).

เนื่องด้วยท่านประธานคุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ ได้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ ในการลงทุนกับธุรกิจท่องเที่ยวและงานบริการในจังหวัดเชียงราย มีโอกาสที่จะพัฒนา ขยายธุรกิจและการลงทุนให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ เพราะจังหวัดเชียงรายมีจุดเด่นที่ต่างจังหวัดไม่มี คือ ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ มีพรมแดนติดกับ 3 ประเทศ คือ ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว และประเทศไทย เป็นประตูสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีแม่น้ำโขงเป็นตัวเชื่อม เชียงรายมีด่านสากล 5 ด่าน คือ ด่านแม่สาย 2 ด่าน ด่านเชียงแสน ด่านเชียงของ และสนามบินนานาชาติเชียงราย มีเส้นทางคมนาคมในการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ จังหวัดเชียงรายเป็นหน้าด่านในการที่จะสร้าง เขื่อนทางเศรษฐกิจ ( Economic Dam ) ให้เป็นกระแสทางเศรษฐกิจกับประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจุดนี้เอง ที่ท่านได้เล็งเห็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่า สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ซึ่งประชากรตามแนวชายแดนมีการค้าขายกันและมีการเดินทางไปมาตลอดเวลา อีกประการหนึ่ง คือ นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด หรือแม้กระทั่งต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยเลยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงราย ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและการค้าขายแทนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และต้องการเดินทางต่อไปยังเขตสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ.

เชียงรายเป็นประตู ( Gate Way ) ที่จะนำผลิตผลทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางด้าน Logistic ซึ่งเป็นจุดแข็งของจังหวัดเชียงราย ถ้าจังหวัดเชียงรายนำผลิตภัณฑ์ ผลิตผลลงไปสู่กรุงเทพมหานครเพื่อการส่งออกจะทำให้เรามีต้นทุนที่สูงไม่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้.

ดังนั้น ท่านประธานคุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ จึงได้ตัดสินใจ จดทะเบียนบริษัท ซีที กรุ๊ป โบรคเกอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ( สี่เลนซ์ทัวร์ ) โดยเน้นการส่งเสริม ( Promote ) โดยเป็น Promoter เป็นนายหน้า ( Broker ) ให้ผู้จะลงทุนได้ร่วมลงทุนระหว่างประเทศและงานด้านบริการ ( Service ) เช่น บริการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท วีซ่าทำงาน ( Work Permit ) ใบขับขี่สากล ตลอดจนจดทะเบียนสมรสต่างชาติ.