ประวัติผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหาร

ชื่อ นายชูศักดิ์ นามสกุล ไตรศรีศิลป์

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย

นับถือศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ 2500

ประวัติการศึกษา

- วทบ. เกษตรศาสตร์ ( พืชศาสตร์ ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- มินิเอ็มบีเอ หลักสูตรผู้นำเอกชน หอการค้าไทย

- หลักสูตรโรงเรียนผู้นำของพลตรีจำลอง ศรีเมือง จ.กาญจนบุรี

ประวัติการทำงาน

- อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ 3 กระทรวง

1.กระทรวงคมนาคม คำสั่งที่ 245/2536 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2536 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม นายจำรัส พั้วช่วย

2.กระทรวงศึกษา คำสั่งที่ สลร.499/2538 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สฤต สันติเมทนีดล

3.กระทรวงเกษตรฯ คำสั่งที่ 79/2538 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ ดร.สมุทร มงคลกิติ

- อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ คำสั่งที่ สผ 0008/ว 137 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2537 รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางศิริลักษณ์ ปั้นบำรุงกิจ

- อดีตกรรมการบริหารพรรค/รองเลขาธิการพรรคพลังธรรม

- อดีตสมาชิกก่อตั้งพรรคพลังธรรม หมายเลขสมาชิก 007969 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2531

- อดีตกรรมการรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย 2 สมัย / จังหวัดลำพูน 2 สมัย ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

- กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

- ประธานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ปี ( ปี 2545-2546 )

- ผู้บรรยายเรื่องสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจให้สถาบันอาหารและชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย

- ประธานคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ภาคเหนือ หมวดสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา

- ที่ปรึกษากรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สผ.ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

- วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านกลุ่มอาชีพ โครงการครูคลังสมอง วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

- วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรยั่งยืน, เกษตรธรรมชาติ, เกษตรอินทรีย์

ด้านการงาน

- โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา ( กษัตริย์ - เกษตร ) ห้วยทุ่งจ๊อ, แม่โถ, ห้วยน้ำดัง, ห้วยน้ำรู, ดอยสามหมื่น, ปางหินฝน ( หลังดอยอินทนนท์ ) จ.เชียงใหม่

- โครงการพัฒนาตามพระราชดำริปางตอง-ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน

- บริษัท เจียไต๋ จำกัด เครือเจริญโภคภัณท์

- บริษัท เจีประธานบริษัท แสนสุขโข แอ็สเซ็ท จำกัด ( แสนสุขโข โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

- บริษัท เจียไต๋ จำกัด เครือเจริญโภคภัณท์

- ประธานบริษัท ซีเอ็ม แอ็สเซ็ท จำกัด ( โกลเด้น ไตรแองเกิ้ล พาเลซ , เรือนวิว รีสอร์ท , หอพักเรือนนารี )