จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท จำกัด
จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน จำกัด
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แก้ไข เช่น ชื่อ , ที่อยู่ , เพิ่มหรือลดสาขา , เพิ่มหรือลดทุน , เพิ่มหรือลดหุ้นส่วน , เลิกกิจการ เป็นต้น
ขอมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
เข้าระบบประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง , ลูกจ้าง

ปรึกษาการร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติ

ปรึกษา / สอบถามข้อมูลได้ที่

คุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ สายด่วน 093-2004554,081-9609657
053-700617 053-700796 fourlens@hotmail.com
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ