แลกเปลี่ยนเงินตรา, 货币兑换, Money Exchange License Number MC 325510151

บริษัทรับบริการแปลเอกสารทุกภาษา
ประทับตราเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต
บริษัทได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการ
กระทรวงยุติธรรม สถานทูต ฯลฯ
เป็นผู้แปลที่มีประสบการณ์ด้านการแปลมาเป็นเวลานาน
ทั้งนี้บริษัทยังมีบริการรับรองการแปลประทับตราจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

การบริการของเรา

ประเภทเอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณะบัตร บัตรประชาชน ใบเหลือง ในเปลี่ยนชื่อตัว ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองต่าง ๆ ฯลฯ
แปลเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท(นิติกรรมสัญญาทุกแบบ)
ประเภทเอกสารยื่นขอวีซ่า
รับรองรายมือชื่อโดยทนาย / Notarial Services Attorney
ประทับตราเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูต
Certified document by Ministry of Foreign Affairs/All Embassies

อัตราค่าบริการ

เอกสารต่างๆที่ต้องการแปลภาษามีความหลากหลายตามประเภทของเอกสาร และแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยบอกจุดประสงค์ในการใช้งานกับทางบริษัทฯ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างถูกต้องครบถ้วน ค่าบริการแปลเอกสารขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายของเนื้อหา

ติดต่อบริการแปลเอกสารและขอใบเสนอราคา

คุณชูศักดิ์ ไตรศรีศิลป์ สายด่วน 093-2004554,081-9609657
053-700617 053-700796 fourlens@hotmail.com
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ