โปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า

แม่สาย-เชียงตุง
2 วัน 1 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

แม่สาย-เชียงตุง
3 วัน 2 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

แม่สาย-เชียงตุง-ดอยเหมย
3 วัน 2 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงใหม่-มัณฑะเลย์-พูกาม
5 วัน 4 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทรีแขวน
4 วัน 3 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงราย-แม่สอด-เมียวดี-ผาอ่าง-หงสาวดี-ย่างกุ้ง
5 วัน 4 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-แม่สาย
2 วัน 1 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

แม่สาย - เชียงตุง - เมืองลา - แม่สาย
3 วัน 2 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี
4 วัน 3 คืน (โดยสายการบินแอร์บากัน W9)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–สิเรียม–หงสาวดี–พระธาตุอินทร์แขวน
4 วัน 3 คืน (โดยสายการบินแอร์เอเซีย)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์
(5 วัน 4 คืน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง- พุกาม- มัณฑเลย์- อินเล-อินทร์แขวน-กรุงเทพฯ
7 วัน 6 คืน (โดยสำยกำรบินMyanmar Airways 8M)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ท่าขี้เหล็ก-อินเล-ตองอี-พุกาม-มัณฑเลย์
5 วัน 4คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

แม่สอด(ไทย)-เมียวดี(พม่า)-ผาอ่าง-เมาะละแหม่ง-หงสาวดี–พระธาตุอินทร์แขวน-ย่างกุ้ง
5 วัน 4 คืน

ดาวน์โหลดรายละเอียด